Foreninger
I "Allers illustrerede Leksikon" fra 1907 står følgende at læse under "Foreningsvæsen":
"Borgernes Ret i en konstitutionel Stat til at forsamle og forene sig uden Vaaben i fælles Øjemed har affødt en overordentlig stor Mængde Foreninger i saadanne Lande. I Danmark er der ifølge Grundloven en fuldstændig Frihed i saa Henseende, og en Forening, der afholder Møder for sine egne Medlemmer, betragtes ganske som et privat Hus.
Foreninger ledes i Alm. af en Bestyrelse, valgt af Medlemmerne, hvoraf En fungerer som Formand; nogle har et kontrollerende Repræsentantskab, men i de fleste har Generalforsamlingen, der bestaar af samtlige Medlemmer, den øverste og endelige Myndighed".

Også I Øster Alling er der i årenes løb oprettet mange foreninger. Nogle er af naturlige årsager nedlagt igen, andre eksisterer stadig men under nye navne og med nye vedtægter.
Foreninger
som består/har bestået i Øster Alling.
tilbage til guide og information
Opdateret d. 21.2.2012